Cài đặt Giọng nói và Ngôn ngữ

Chuyển đổi văn bản thành giọng nói (TTS) là công nghệ chuyển đổi văn bản thành âm thanh nói. Các hệ điều hành khác nhau có các giọng nói TTS khác nhau. Một số giọng nói được tích hợp sẵn, trong khi các giọng nói khác cần được tải xuống hoặc cài đặt riêng.
Làm theo hướng dẫn từ các liên kết dưới đây để cài đặt giọng nói TTS trên hệ điều hành cụ thể của bạn: